CSSM Public License for Free Software (CPLFS)
Публічна копія CSSM ULicence
Публічна ліцензія для вільного програмного забезпечення
23 квітня 2020 року
оновлено 14 вересня 2020 року
публічна версія 2.3  ************************************************************************


ПЕРЕДМОВА ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ. ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У ДОКУМЕНТІ.

 ПЗ - програмне забезпечення, додаток, програма гра.

 Власник ПЗ - фактична юридична чи фізична особа, що є власником, авто-
ром оригінального продукту, і може змінювати його.

 Ліцензіат - користувач, юридична чи фізична особа, яка підписала дого-
вір на використання платного ПЗ або вільного ПЗ. 

 Ліцензіар - юридична чи фізична особа, яка надає платну або безплатну
ліцензійну копію ПЗ, володіє правами правомірного розповсюдження. Ліцен-
зіар володіє екземпляром цього документа, і може змінювати його вміст в
деяких випадках.

 Оператор - (в тексті) обслуговуючий персонал, що керує, підтримує ро-
боту сервісу і не може протизаконно заволодіти особистою інформацією.
(Дивитися у пункти 2.5.)ПРАВИЛА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ.


1.1. Дані Користувачів, отримані і записані при первинній, користуваць-
кій реєстрації, заборонено продавати компанією «CSSM, Corp.» та «Holding
Chernega» й надавати третім особам, використовувати їх контактну чи еле-
ктронну інформацію для несанкціонованих або спамних рекламних передплат,
шахрайських операцій.


1.2. КОМЕНТУВАННЯ І ВИСЛОВЛЮВАННЯ ВЛАСНИХ ДУМОК.

1.2.1. Збирання особистих даних, це ініціали (імена, прізвища, по бать-
кові), можливе у випадках створення коментаря, запитання у системі веб-
сайту, в тому числі за допомогою сервісів https://www.tawk.to/,
https://www.respond.io/ чи https://www.disqus.com/.
 Для правильної роботи системи коментування, одноразово збиратиметься
така особиста інформація:
 - Ім'я, прізвище, по батькові. Для звертань і спілкування між користу-
вачами і технічними операторами.
 - Електронна пошта. У системі towk.to - для надсилання електронних по-
відомлень від операторів відвідувачам сайту. У системі disqus.com - пер-
винна реєстрація у disqus.com.
 - Точка зору, висловлена думка.


1.3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ОНЛАЙН.

1.3.1. Збирання форм онлайн-замовлення послуг може здійснюватися через
такий сервіс: https://www.formdesigner.ru/.

1.3.2. Неодноразово (за потребою клієнта) буде здійснюватися збирання
обов'язкових конфіденційних даних з форм, далі перелік:
 - Повністю ініціали: ім'я, прізвище, по батькові. Для офіційного офор-
млення документів замовлення.
 - Робоча електронна пошта. Для подальших кроків замовлення.
 - Номер телефону: для контактних дзвінків до замовника.


1.4. ПЕРЕДПЛАТА НОВИН.

1.4.1. Збирання особистих даних для отримання заявок на передплату но-
вин про сервіси, можливе, якщо інформація буде використовуватися лише
один раз: для функціонування автоматизованої системи передплати новин,
збирання інформації і внесення її у систему передплати оновлень безпосе-
редньо оператором або автоматизованою системою. Якщо передплатник підоз-
рює, що його інформація може використовуватися на інших сайтах, то він
може будь-коли скасувати дію передплати, поскаржитися або подати заяву в
правоохоронні органи.

1.4.2. Для правильної роботи системи передплати оновлень, збиратимуться
такі особисті дані:
 - Ініціали: ім'я, прізвище, без по батькові. Для звертань і спілкуван-
ня між користувачами та системами оповіщень новин.
 - Електронна адреса. Для надсилання на електронну скриньку повідомлень
системою оновлень.


1.5. Тлумачення окремих положень (вказано Ліцензіаром: вебсервіси
«CHOST Ukraine», «CSSM Development», «CSSM Authorize», «CSSM Monito-
ring»,«CSSM Trusted Peoples», «CSSM Minecraft», «CePoshuk», «CSSM Licen-
se», «CSSM iWeb», «CSSM CADS», та інших вебсайтів компанії).

1.6. Дані інших користувачів, завантажені на вебсервери, не є власністю
компанії «CSSM, Corp.», її партнерів, інших других осіб. Продаж таких
даних компанією «CSSM, Corp.» не можливе, і заборонено без особистої пи-
сьмової згоди з Ліцензіатом.

1.7. Збирання особистих даних, для операцій функціонування роботи сис-
теми вебсайту можливе, якщо зібрана інформація не буде публікуватися у
відкритих джерелах і не передаватися стороннім особам, окрім обслуговую-
чого персоналу.

1.7.1. До таких особистих даних відносяться:
 - Електронна пошта. Вказується Користувачем під час реєстрації на сер-
вісі.
 - Пароль від особистого кабінету. Вказується користувачем під час пер-
винної реєстрації на сервісі, слугує для входу у особистий кабінет.
 - ПІБ (ініціали) або ім'я користувача. Вказується користувачем під час
реєстрації.
 - Дані платіжної картки. Вказується користувачем і слугує для переходу
на платний тарифний план у сервісі «CHOST Ukraine».
 - Інша інформація в акаунті, що збирається добровільно, із метою вирі-
шення помилок технічною підтримкою (оператором).

1.7.2. Зібрані особисті дані, лише для вирішення несправностей операто-
ром, повинні бути видалені протягом 24 годин після виправлення тих поми-
лок, і(/або) видалено листування з проханнями вирішити проблеми, що міс-
тить особисту інформацію.

1.7.3. Особисті дані акаунта, що використовуються для функціонування і
доступу, зберігається на вебсерверах, що обладнані системами безпеки.
Термін зберігання цих даних - необмежений, окрім самостійного запрошення
на видалення безпосередньо від Ліцензіата.


1.8. Дію збирання особистих даних скасовано або не застосовується на
вебсайтах:
 - CePoshuk (http://poshuk.ml/);
 - CSSM Minecraft (https://cssm-minecraft.orgfree.com/).ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ ПЗ, ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ.


2. ПРАВА ТА ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ ЛІЦЕНЗІАРА.

2.1. Для користувача повинен застосовуватися зручний інтерфейс. Заборо-
нено застосовувати незрозумілі слова і кнопки, які можуть нашкодити ко-
ристувачу або ввести його в оману. В разі будь-якого завдання забороне-
ної законодавством шкоди, через незрозумілі символи і літератури, Ліцен-
зіар може нести відповідальність в доведеній судом формі.

2.2. Автор платного ПЗ не може додавати засоби «псевдооплати» для вида-
лення реклами, розблокування функцій та інших речей, з метою забезпечити
прибуток. В разі випадку шахрайства, Автор несе відповідальність, відпо-
відно до законодавства України. Можливе додавання кнопки «Пожертвувати».

2.3. Після публікації розробки, Автору надається авторське право, від-
повідно до законодавства України, що забезпечує повний або частковий за-
хист оригіналу від плагіату (підробки) чи неофіційної копії.

2.4. До платного (чи вільного) ПЗ повинна застосовуватися гарантія на 6
місяців або більше. В той термін Власник несе відповідальність за запо-
діяну шкоду через ПЗ, доведену у судовій формі.

2.4.1. В гарантії можуть входити такі обов'язкові пункти:
 - Убезпечення пристрою, із завантаженою ліцензійною копією, від поло-
мок чи можливої завданої шкоди від платного чи вівільного ПЗ.
 - Гарантоване обслуговування користувачів, що може зменшити можливу
завдану шкоду під час користування програмним забезпеченням. Обслугову-
вання користувачів, які завантажили платне ПЗ обслуговування має бути
обов'язково.


2.5. ПРАВА ТА ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ ЛІЦЕНЗІАТА.

2.6. Підписавши ліцензійну угоду, Ліцензіат отримує гарантійні терміни
і пункти записані у 2.4.1. Термін підписання цього документа ліцензійної
угоди - необмежений, термін підписання гарантійної угоди - від 6 міся-
ців.

2.6.1. Без підписаної Угоди Користувач не може використовувати ліцензі-
йну копію ПЗ, використовувати отримане нею інформаційне джерело. Також,
збір особистих даних оператором не може здійснюватися.

2.7. Для вільного ПЗ, в деяких випадках не може надаватися ліцензійний
договір. Шаблони і ПЗ для вільного користування можуть надаватися без
гарантії та гарантійного договору (і правил в 2.4.1.).

2.7.1. Використання та збір особистих даних від особи, яка не досягла
повноліття (16 років), не може здійснюватися, навіть, якщо особа підпи-
сала договір і вважається Ліцензіатом.

2.7.1.1. Якщо виявиться, що було зібрано конфіденційну інформацію від
неповнолітньої особи, то ми обов'язково маємо видалити записану інформа-
цію із наших баз даних.

2.8. Ліцензіат не має право продавати, поширювати, копіювати і модифі-
кувати програмне забезпечення без попередньої письмової угоди із власни-
ком. В разі незаконного заволодіння оригіналу Ліцензіатом, він може нес-
ти відповідальність відповідно до чинного українського законодавства.

2.8.1. Заборонені наступні дії:
 - Модифікування оригінального примірника програмного забезпечення без
попереднього письмового дозволу Власника.
 - Публікування або продавання незаконно модифікованого програмного
продукту у Мережі, без попереднього письмового дозволу Власника.
 - Видавання модифікованого програмного забезпечення за своє. Або вида-
вання неякісного ПЗ під іменем Власника.3. ПРАВА РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ, ПУБЛІКУВАННЯ, ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

3.1. Вільним ПЗ, також, являються оригінальні копії для початкової роз-
робки (шаблони).

3.1.1. Якщо шаблон розробки завантажив Ліцензіат, то він має право змі-
нювати вміст шаблону. Його права на використання закріплені такими доз-
волами: додавати власний вміст, видаляти та змінювати існуючий вміст або
структуру, підписувати готовий модифікований шаблон, як свій, публікува-
ти в Інтернеті.

3.2. Розповсюдження оригінального ПЗ повинно здійснюватися в офіційних
маркетах або у власних сховищах, на хмарних сховищах і відкритому досту-
пі для завантаження на сайті. У разі виявлення ПЗ на ненадійних шкідли-
вих сховищах, Автор може несе відповідальність за шкоду користувачу, за-
подіяну під час завантаження ПЗ.

3.3. Розміщення рекламних, порно-, для дорослих, ПЗ і матеріалів неза-
конної вигоди та забороненого законом, неможливо. Розміщення заборонених
матеріалів можливе тільки, якщо сервер розміщений в країні чи регіоні де
дозволено це робити, або сервер має відповідну державну ліцензію.

3.4.1. Регуляція правил може здійснюватися компанією-хостером і другими
особами (реселлерами) і безпосередньо договорами (про використання) на-
дані компанією-хостером. Також, регуляція може здійснюватися Ліцензіаром
(вказано або не вказано: «CHOST Ukraine». Інша регуляція здійснюється
відповідно до законів України.


4. ПРАВИЛА РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ ДЛЯ КУПІВЛІ І ПРОДАЖУ ПЛАТНИХ ТОВАРІВ.

4.1. В перші терміни розповсюдження вільного ПЗ, Автор може покрити ви-
трати на розробку.

4.1.1. Якщо вільне ПЗ постачається в технічному вигляді, то плата буде
лише за технічні матеріали в продукті, або вартість ПЗ буде становити не
більше 10% від вартості технічного виробу. Варіація цін, повна чи окре-
ма, встановлюється окремо.

4.1.2. Прибуток, отриманий шляхом продажу ліцензійних копій, повинен
бути оподаткований відповідальною особою, відповідно до законодавства
України.

4.2. Інші права вказані у пунктах 3.ЗАКЛЮЧЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ.

5.1. Гарантійний договір Ліцензіат підписує власною письмовою згодою,
або шляхом натиску на кнопку завантаження чи реєстрації. Якщо Ліцензіат
вважає договір не дійсним, тим що може зашкодити, то можливе розірвання
уже підписаної цієї Угоди.

5.2. Оригінальний примірник цього Договору надається для прочитання та
ознайомлення Ліцензіатові. 

5.3. Можливе підкріплення примірника цієї ліцензійної угоди іншими ві-
льними договорами, що не суперечать законодавству України. Це можливе
тоді, коли Ліцензіат вважає, що права цього ж документа не повні.

5.4. Власником авторських прав може бути особа Ліцензіар або безпосере-
дньо Власник ПЗ.
 Вказати особу(-и): «CSSM,Corp.», «Holding Chernega», дочірні сервіси
 можуть правомірно використовувати Документ із всіма зазначеними права-
 ми в ньому.
Free Web Hosting